WorldWalk.info | Emyne-Bayr-Koba Cave, Tryokhglazka (Three-eye) Cave