WorldWalk.info | Monument to O. S. Kurbas, Monument to Les Kurbas