WorldWalk.info | Yaroslav's Court (Yaroslavovo Dvorishche), Church of St. John the Baptist in Opokakh