WorldWalk.info | Yaroslav's Court (Yaroslavovo Dvorishche), Church of St. Paraskeva Pyatnitsa in the Trade Mart